Referat af generalforsamlingen 2019

Holstebro Jagtforening

Referat fra generalforsamling d.19 februar 2019

Generalforsamlingen startede med hornblæsning til velkomst. Der var mødt godt 30 medlemmer op efter velkomsten startede vi med gule ærter og hvad der tilhører.

Efter spisningen startede generalforsamlingen med et minuts stilhed hvor vi mindedes afdøde jagtkammerater Christian Lauridsen og Bendt Viberg.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling v/formanden

a. Høvsørejagten v/K B Andersen

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ Mogens Eliassen

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand

6. Valg af kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er: Flemming Bagger modtager genvalg

Finn Christensen modtager genvalg

Michael Stephensen modtager ikke genvalg

8 Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Ad.1 Jørgen Iversen valgt

Ad.2 Beretning v/formanden

Skydebanen Ringkøbingvej :sagen vedrørende huslejestigningen har endnu ikke fundet sin afgørelse, foreningen har kontaktet Danmarks jægerforbund løbende men de har ikke formået at få noget igennem ved forsvarsministeriet.DJ ønsker en rammeaftale som er gældende for alle de foreninger der sidder til leje hos Forsvaret. Så længe det ikke er afklaret er vi stavnsbundet til skydebanen. Vores plan er at automatisere Sporting banen og lave løbende vedligeholdelse. Denne opgradering ønskes ved hjælp af midler fra fonde.

Medlemmer: på trods af at gennemsnitsalderen er stigende i foreningen som følge deraf er der nogle der falder fra har der været en pæn tilgang af unge medlemmer i år så medlemstallet er næsten status Quo

Tirsdagsskydninger: Der var en sløv opstart som må tillægges det gode sommervejr, men vi valgte at holde åben hele september,det er også en udfordring ,det bliver tidligere mørkt ,men det rettede noget op på vores resultat for året.

Løgn og pral 16 maj: det vil være en stor løgn at sige der var mange mødt op , men dem der var der hyggede sig og havde en god formiddag, det er vores håb at der er flere der vil benytte sig af muligheden i fremtiden.

Vinderup Jagtforening: det lykkedes ved hjælp af Svend Erik at få to pladser primært til ny jægere en stor tak til Vinderup.

Nyt navn og logo: I forbindelse med sidste års generalforsamling blev det vedtaget at ændre navn fra Jægerforbundet Holstebro til Holstebro Jagtforening i den forbindelse er der også udarbejdet et nyt logo som vi synes giver et godt indtryk, der er kommet flere tilkendegivelser om at navneændringen var en god og fornuftig beslutning.

Ny Skovlund: Efter lang tids forhandlinger lykkedes det at finde noget nyt i stedet for Tvis Kloster, dette område er ikke egnet til jagt mere (udbygning af byen) derfor har det været en fornøjelse at arbejde sammen med kommunen og de øvrige jagtforeninger om brugen af Ny Skovlund til jagt især for nye jægere, vi skylder Gorm Vinter en stor tak for hans indsats for at få det til at falde på plads.

Hjemmeside: Formanden og en IT mand har det sidste halve år arbejdet på at forbedre og gøre siden mere brugervenlig dette arbejde forventes afsluttet i 2019.

Facebook: Formanden har oprettet en facebookside, som han administrerer og skriver tit om hvad der sker af stort og småt i foreningen, til jer der bruger dette medie hjælp med at dele opslagene (eks. indkaldelse til generalforsamling er set af små 1000 personer) Dette er med til at promovere foreningen.

Regulering: Reguleringskorpset har i 2018 nedlagt 18 gamle råger samt 361 rågeunger.

Jagthundetræning: Er lige startet bruger klubhus og areal ved skydebanen

Skydeveste: Foreningen har fået sponseret otte nye skydeveste hjælpere og instruktører, Vestene er venligst sponsoreret af Ivan Trøst Vestjysk Jagt og fritid Holstebro samt Jesper Klokker JK Sport og Fritid Ringkøbing.En stor tak til dem.

Mobile Pay: Foreningen harhen over sommeren fået mobile pay ,dette er en nædvendighed i dagens Danmark.

Varmepumpe Klubhus: For at være lidt miljøbevidste har vi opsat en varmepumpe som gør huset mere brugervenligt og vil tjene sig selv ind.

Ny fane: Formanden arbejder sammen med Danmarkssamfundet om at få en ny fane til Holstebro Jagtforening, den gamle er ikke brugbar pga af navn og stand. Vi håber det lykkes så vi kan få den overbragt i sognekirken på Valdemarsdag den 15 juni som er 800 års jubilæum for Dannebrog. Vi håber på at se mange jægere ved denne lejlighed.

For sjov skydning: Denne skydning foregik den 1 september god tilslutning til uformel dag hvor der bliver skud fra nogle positioner som ikke er kendt, dette gentages i 2019

Nobert Ravnsbæk: Et fællesmøde for bestyrelserne i Strandjagtforeningen og Holstebro Jagtforening emne løst og fast og hvad der rør sig i DJ fortiden, samt vores kære sag om skydebanen.

Julebanko: Formanden havde skaffet flotte sponsorgaver, men der var alt for dårlig tilslutning, denne aktivitet vil vi droppe og prøve at tænke nyt.

Mårhundeprojekt: Holstebro Jægerråd havde indkaldt til møde på Dragonkasserne hvor der blev orienteret om Mårhunde projektet Jægerrådet har indkøbt forskelligt udstyr til bekæmpelse af mårhunde ,disse nting kan lånes gennem koordinatorerne som dækker den gamle Holstebro kommune koordinatorerne er : Anders Esben Christensen og Thomas Salquist Vi opfordre kraftigt til at benytte jer af denne mulighed hvis i har mistanke om disse rovdyr på jeres revir.

Fasanjagt Venø: Pladserne hurtigt solgt og alle havde en fin dag, det er planen at lave aktiviteter af forskellig art i fremtiden.

Jægerrådsmøde: jægerrådet har ikke fungeret optimalt i den seneste periode, men der blev valgt en ny formand (Leif Filsø) så mon ikke det kommer til at fungere.

Tur til Rønde: Vi arbejder på at lave en tur til Kalø for at se det nye domocil,det bliver i samarbejde med de øvrige jagtforeninger i området.

Hjortevildt: Den nye formand for hjortevildtgruppen Jacob Boni Jacobsen er inviteret til møde i klubhuset Ringkøbingvej , han vil orietere om hvor han står som ny formand.

Nak og æd og ulveforedrag: Isamarbejde med Strandjægerne ,vinderup og hjerm jagtforeninger afholdes møde i Hjermhallen.

Mangel på jagt: vi synes i bestyrelsen at det er en mangel at vi kun har Høvsørejagten at tilbyde til medlemmerne, vi vil arbejde på at finde nogle muligheder for at medlemmerne kan få mere ud af deres medlemskab.

Tak til jer der holdt ud og ikke sov det var formandens afsluttende bemærkninger-

Efter generalforsamlingen Vil Morten Striker fortælle om falkejagt.

Bemærkninger til beretningen: SEP oplyste om at der ligger fast tilbud om at deltage i Vinderup Jagtforenings drivjagter både med og uden hund.

Beretningen godkendt

Ad.2a Høvsørejagten: Der er solgt 15 kort, det endelige antal nedlagte fugle kendes ikke da der mangler indberetninger men vi ved at der er skudt 14 ænder og 3 gæs.

Ad.3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab .kasseren fremlagde det reviderede regnskab hvilket udviser et negativt resultat på 74,326,04 i alt for foreningen. kasseren pegede på at det skyldtes at han havde overset nogle tidsfrister for ansøgning om tilskud som han havde overset, det medførte flere tilkendegivelser om det dårlige resultat regnskabet godkendt.

Ad.4 intet

Ad.5 Ikke på valg

Ad.6 Valg af kasserer Mogens Eliassen på valg. Nyvalgt blev Søren Lund Jensen

Ad.7Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg er

Flemming Bagger genvagt

Finn Christensen genvalgt

Michael Stephensen modtager ikke valg Valgt blev Mogens Eliassen

1 Suppleant blev Jens Ole Mørup

2.Suppleant blev Jørgen Fruensgaard

Valg af to revisorer: Valgt blev Jørgen Iversen og Jørgen Fruensgaard

Revisorsuppleant: Thomas Lauridsen

Eventuelt: Der var gevinst på indgangsbilletterne En billet til Nak og Æd.der blev uddelt præstationspokal til godt hundearbejde to ansøgere Jørgen Fruensgaard vandt.der blev foreslået at holdskydning kunne være en god aktivitet.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Derefter foredrag om falkejagt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *